LOZOEN-MAGNETICS

产品详情
Ferrite
Ferrite
产品详情
描述: 各向同性烧结铁氧体的磁性能较弱,在任意方向具有相同的磁性能, 可任何方向多极充磁; 各向异性烧结铁氧体磁体比各向同性的磁性能高, 仅能在成型时 磁场取向方向充磁; 烧结铁氧体主要原料是氧化物, 故其不受高温、高湿或化学物质 (除强酸碱外)影响而被腐蚀。

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————