LOZOEN  -  MAGNETICS    -  STEEL   -  ALLOY

产品详情
AlNiCo
AlNiCo
产品详情
描述: 按照加工工艺的不同,分铸造型和烧结型两类; 铸造型铝镍钴比烧结型铝镍钴的磁性能更高,但烧结型铝镍钴的制造工艺简单。 铝镍钴永磁材料是以钴含量的不同来划分等级的,范围从0 (AlNiCo 3)到40% (AlNiCo 8), 各向同性等级磁体(AlNiCo 2,3和4)的磁性能较各向异性等级 (AlNiCo 5, 6, 8 and 9)的相对较低; 各向异性等级磁体的取向是在热处理过程中完成的,在指

 请编辑产品详情内容————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————